Jitsu edge server ver beta / 2024-02-17T07:10:58.000000Z. Configure Jitsu